Producten

Beleidsontwikkeling maatschappelijk domein

“van zorgen voor naar zorgen dat!

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun beleid op het gebied van sociale zekerheid en werkgelegenheid binnen de gemeente. Met de komst van de Participatie wet krijgen de gemeenten de regie en zullen de relaties met de ketenpartners en andere organisaties opnieuw onder de loep genomen moeten worden. Ook de taken discussie zal binnen de gemeenten gevoerd moeten gaan worden. “Wat is de rol van de sociale dienst/werk en inkomen” is de feitelijke start vraag om de participatiewet vorm te kunnen geven. Hoe wordt de eigen kracht van de burger vorm gegeven, wie zijn daarbij partners? Verantwoordelijkheden zullen gedeeld moeten worden wellicht ook met commerciële partijen, er zal meer moeten gebeuren met minder middelen. Dit geeft iedere gemeente meer bewegingsvrijheid maar ook meer verantwoordelijkheid. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. De gemeenten worden meer regisseur van de uitvoering dan dat zij dit zelf gaan doen. Zij moeten zorgen dat zaken uitgevoerd worden en staan aan het roer.

Kortom een hoop veranderingen die niet alleen vragen om aanpassingen maar ook om het ontwikkelen van een passende strategie en een juiste implementatie. Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres.

visieontwikkeling

Waterland Advies en Management helpt bij het ontwikkelen van een visie die past bij het beleid vanuit de gemeente waarbij zij langdurig werklozen en mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen aan werk helpen. Daarnaast geven wij advies op het gebied van werk, inkomen en zorg, Wmo/AWBZ en jeugd. Wij kunnen helpen het integrale klantmanagement op een strategische manier vorm te geven, waarbij een plan wordt ontwikkeld dat voor uw gemeente op maat is.

programmamanagement

Decentralisaties

Programmamanagement voor de drie decentralisaties maar ook voor een afzonderlijke decentralisatie kunnen wij zowel als programma maar ook inhoudelijk voor u begeleiden en uitvoeren.

Participatie Wet

De Particpatiewet brengt veel zaken bij elkaar en dat betekent dat de gemeenten ook de loonwaardebepaling moeten gaan vormgeven. Daarnaast komt er een groep “nieuwe” klanten naar de gemeenten toe met specifieke problemen waar de gemeenten geen expertise op hebben. Om al deze mensen aan een werkplek te helpen op hun niveau en zo nodig ondernemers te faciliteren is meer nodig dat gemeenten nu in huis hebben.

WAenM kan mensen leveren die kunnen bepalen hoeveel arbeidscapaciteit iemand heeft en voor welke beroepsgroepen iemand geschikt is of wat er moet gebeuren om iemand succesvol te laten uitstromen.

tegenprestatie

Mensen moeten zich betrokken kunnen voelen bij hun (hernieuwde) weg naar de arbeidsmarkt en zich een zoveel mogelijk passende arbeidsplek weten te verwerven. Het verrichten van sociale activeringsactiviteiten, biedt voor veel mensen een ontsnapping aan hun sociaal isolement en vormt ook de eerste stap op weg naar vrijwilligerswerk, gesubsidieerd werk en wellicht regulier werk.

WAenM kan mensen leveren die kunnen bepalen hoeveel arbeidepotentie iemand heeft, waar mensen nog inzetbaar zijn en wat er moet gebeuren om het (vrijwilligers) werk tot een succes te maken.

AWBZ en Wmo

De komende jaren wordt de AWBZ verder afgebouwd en komen er meer taken naar de gemeenten toe. De eerste is de functie begeleiding die vanuit de gemeenten zal moeten worden vorm gegeven. Ook hier moeten keuzes gemaakt worden en Waterland Advies en Management kan u daarbij behulpzaam zijn, vooral omdat wij ook op het gebied van de Wmo veel ervaring en kennis hebben. Daarnaast zijn wij visionair op dit gebied en kunnen u ook nieuwe ideeën voorhouden waardoor de kwaliteit van de zorg gewaarborgd blijft maar de structuren en systemen sneller en effectiever worden ingezet. Ook hier is ons uitgangspunt dat de verantwoordelijkheid en de regie bij de zorgvrager ligt wanneer dat mogelijk is en anders op efficiënte wijze wordt geregeld.

Jeugdzorg

Ook de jeugdzorg is naar de gemeenten gekomen en het is goed hier zorgvuldig binnen en buiten de organisatie mee om te gaan. Wij zijn ons zeer bewust van de politieke dimensie die deze decentralisatie met zich mee brengt. Geen enkele wethouder zit te wachten op “een meisje van Nulde” maar iedereen weet dat de kans er altijd zal zijn en dat we de jeugdzorg niet kunnen dicht timmeren. Wel kunnen we proberen de jeugdzorg zo te organiseren dat de kans dat er ongelukken gebeuren zo klein mogelijk is. De regie ligt bij de gemeente en die moeten zij dan ook oppakken, dat betekent een totale omslag binnen de jeugdzorg. Ook voor de zorgvuldige afweging over wat de gemeente wel en niet regisseert, wie de partners zijn en hoe de lijnen moeten gaan lopen kunt u op ons een beroep doen.

Transitie

In onze ogen is de transitie een totale omslag, een vernieuwing die moeilijk binnen de organisatie te realiseren is en waarvoor externe expertise noodzakelijk is. Een omslag realiseren vergt naast visie en een goed plan ook daadkracht en vasthoudendheid. Om na alle reorganisaties ook nog een transitie door te maken is voor veel werknemers een opgave waar zij zich liever niet aan conformeren. Veel van de bestaande taken en werkzaamheden veranderen, vervallen of worden door andere partijen uitgevoerd. Met de komst van de Wmo in 2007 en de veranderingen van de afgelopen jaren is daar door “de kanteling” al een goede basis gelegd voor de transitie naar een participatie gestuurde manier van werken. Voor afdelingen werk en inkomen ligt dat anders, de participatie wet vraag een andere werkwijze en een andere manier van kijken naar de klant. Het uitgangspunt zal participatie moeten worden en vertrouwen, daar zijn nog grote stappen voor nodig. Bij de transitie wordt niet uitgegaan van het aanbod, niet van de vraag maar van de mogelijkheid om te participeren. Voor aanbieders die meestal op commerciële  basis werken is deze omslag lastig te maken. De gemeente zal hierin het voortouw moeten nemen en strakke afspraken moeten maken met deze partijen. Samenwerken binnen domeinen is een vereiste wil een gemeente niet met tientallen organisaties om de tafel moeten. Daarnaast zal er een ander manier van aanbesteden moeten komen om maatwerk te kunnen leveren. Wanneer de participatie van de inwoners, die allemaal verschillend zijn, centraal komt te staan zal het aanbod ook meer divers moeten worden. Dit is een ontwikkeling die alleen door de gemeente gestuurd kan worden. Loslaten van het oude en pionieren naar nieuwe vormen die nog gevonden moeten worden betekent minder houvast en meer flexibiliteit, dat is niet iedereen gegeven.

De mensen van WAenM zij visionair en durven nieuwe richtingen in te slaan zonder dat duidelijk is waar deze weg precies naar toe leidt. Dat is een spannend proces wat wij graag met u aangaan.